PUHELINTILAUKSET 010 423 1220 (arkisin 8-16) - myynti@taperoll.fi


1. Soveltamisala
1.1. Näitä yleisiä tarjous- ja toimitusehtoja noudatetaan tilattaessa ja toimitettaessa tuotteita Suomeen, jollei kirjallisesti erikseen toisin sovita.
1.2. Nämä ehdot on tarkoitettu sovellettavaksi Taperoll Oy:n (jäljempänä “Taperoll”) ollessa myyjänä elinkeinonharjoittajien välisessä kaupassa.

2. Tarjous ja hinta
Tarjous on voimassa 30 päivää. Tarjoukseen sisältyviksi luetaan ne sitoumukset, jotka Taperoll on kirjallisesti antanut ostajalle.
Maksuihin, hintoihin ja veloituksiin lisätään voimassaoleva arvonlisävero.

2.3. Valuuttakurssien sekä tullien, tavara- ja valmisteverojen ja muiden vastaavanlaisten maksujen korotukset, tai uudet vastaavanlaiset maksut, oikeuttavat Taperollin heti hinnankorotukseen.

3. Maksun suoritus ja vakuus
3.1. Maksun tulee tapahtua 14 päivän kuluessa toimituspäivästä. Viivästyneelle suoritukselle on ostaja velvollinen suorittamaan 18% vuotuista viivästyskorkoa laskettuna eräpäivästä maksupäivään. Käteisalennusta ei myönnetä.
3.2. Tavara on Taperoll Oy:n omaisuutta, kunnes kauppahinta on täysin maksettu.

4. Toimitusaika ja viivästyminen
4.1. Toimitusaika luetaan alkavaksi siitä päivästä, jolloin Taperoll on vahvistanut tilauksen tai saanut ostajan vahvistuksen tarjoukselleen. Toimituspäivä on se päivä, jolloin Taperoll on asettanut tuotteen ostajan käytettäväksi kohdassa 4.1. tarkoitetulla tavalla. Jos ostaja lisäämällä tai muuttamalla tilaustaan tai jollain muulla tavalla vaikuttaa Taperollin mahdollisuuksiin noudattaa sovittua toimitusaikaa, pidennetään sitä kohtuullisessa määrin.
4.2. Jos toimitus tai osatoimitus myöhästyy enemmän kuin kolmanneksella sovitusta toimitusajasta ja vähintään kolmella viikolla eikä myöhästyminen johdu jäljempänä kohdassa 9. mainitusta tai ostajasta johtuvasta seikasta, on ostaja oikeutettu purkamaan kaupan myöhästyneen toimituksen osalta. Kaupan purkaminen on suoritettava heti kirjallisesti. Muussa tapauksessa ostaja ei voi vedota purkuperusteeseen.
4.3. Toimituksen myöhästyminen oikeuttaa vahingonkorvaukseen vain, jos kaupan osapuolet ovat sopineet tästä erikseen kirjallisesti.

5. Reklamaatiot
5.1. Jos ostaja huomaa tuotteita vastaanottaessaan, että koko sovittua määrää ei ole toimitettu, on ostajan ilmoitettava tästä Taperollille välittömästi. Toimitettaessa sellaisia tuotteita, joita Taperoll ei itse varastoi, vaan jotka se hankkii tilauksen jälkeen (ns.tehdastoimitus), on Taperoll oikeutettu ylittämään tai alittamaan tilatun määrän korkeintaan 10 prosentilla. Eritelty kirjallinen reklamaatio puuttuvasta määrästä tulee toimittaa Taperollille kahdeksan (8) päivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta.
5.2. Mahdollisesta tuotteen virheellisyydestä tulee ostajan ilmoittaa Taperollille viipymättä kirjallisesti. Eritelty kirjallinen virhereklamaatio tulee toimittaa Taperollille kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta.
5.3. Taperoll ei vastaa puuttuvasta tavaramäärästä tai tuotteen virheestä, mikäli ostaja ei ole reklamoinut näistä edellä kohdissa 5.1. ja 5.2. mainitulla tavalla.


6. Palautukset
6.1. Virheellistä tuotetta ei saa palauttaa ennen kuin Taperoll on antanut palautusluvan ja -ohjeet. Ilman lupaa palautettuja tuotteita ei vaihdeta tai lunasteta.
6.2. Mikäli tuote on palautettu ostajasta riippumattomasta syystä ja Taperollin antamien palautusohjeiden mukaisesti, maksaa Taperoll palautuksesta johtuvat lähetys- ja rahtikulut. Muussa tapauksessa näistä kuluista vastaa ostaja.
6.3. Tuote on aina palautettava alkuperäispakkauksessaan, jota on seurattava joko Taperollin lähetteen kopio tai muu lähetysluettelo, josta ilmenee:
- palautuksen hyväksyneen Taperollin yhteyshenkilön nimi
- palautuksen syy
- tuotekuvaus
- palautettava määrä
- Taperollin lähetteen tai laskun numero

7. Ylivoimainen este (force majeure)
Taperoll ei vastaa siitä, että toimituksen suoritus estyy, vaikeutuu tai myöhästyy sodasta, kapinasta,vienti- ja tuontikiellosta, luonnonmullistuksesta, yleisen liikenteen tai energian jakelun keskeytymisestä, työselkkauksesta tai muusta vastaavasta Taperollin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta ja Taperollin tai sen hankkijoiden toimintaa vaikeuttavasta tai toiminnan estävästä seikasta johtuen.

8. Välimiesmenettely
Kaikki erimielisyydet Taperollin ja ostajan välillä, jotka koskevat myyntisopimuksen laatimista, tulkintaa tai soveltamista, ratkaistaan Suomen Keskuskauppakamarin välityslautakunnan vahvistamien sääntöjen mukaista välimiesmenettelyä käyttämällä. Riidan osapuolet voivat sopia asian jättämisestä yhden välimiehen ratkaistavaksi. Jollei välimiesoikeuden jäsenistä tai ainoasta välimiehestä päästä yksimielisyyteen, nimeää Keskuskauppakamarin välityslautakunta ko henkilön. Välimiesoikeus kokoontuu Helsingissä. Riitaisuuksien ratkaisemisessa sovelletaan Suomen lakia. Taperollilla on kuitenkin aina oikeus vaatia toimitukseen perustuvan kauppahinnan tai muun maksun suorittamista yleisessä tuomioistuimessa.